Informace o publikování

Rádi bychom Vaši prezentaci či abstrakt Vašeho příspěvku zveřejnili v souboru zde na webových stránkách konference. Pro účastníky fóra je tak snazší připomenout si o čem se jednalo a v případě potřeby dalších informací kontaktovat autora příspěvku.
Prosíme, dodejte své prezentace/abstrakty i s kontaktním emailem do konce října! 🙂

·         Prakticky orientované příspěvky je možné uveřejnit v časopise Tělesná výchova a sport mládeže.

·         Příspěvky zaměřené vědecko – výzkumným směrem lze otisknout v recenzovaném časopise Česká kinantropologie.

Své příspěvky prosím upravte dle níže uvedených pokynů pro autory.

PREZENTACE/ ABSTRAKTY příspěvků 

Soubor abstraktů či prezentací bude v elektronické podobě umístěn na webových stránkách Fóra (forumkinan.cz) v sekci sborníky ze seminářů.

Pokyny pro autory:

Název příspěvku
Jméno a příjmení – 
Škola, fakulta, katedra
Abstrakt (česky)
Text prosíme, pište:

·         bez jakéhokoli formátování (odsazování, centrování, atd.)

·         zarovnávat pouze vlevo

·         řádky neukončovat entrem, ten používat výhradně pro označení konce odstavců

·         písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5

·         bibliografické citace v normě APA 6

Na závěr přidejte kontaktní adresu prvního autora s emailem. Pokud posíláte prezentaci, můžete kontaktní údaje uvést v začátku prezentace.

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT MLÁDEŽE

Plný text prakticky orientovaného příspěvku do časopisu Tělesná výchova a sport mládeže.

Doporučení pro autory:

·         doporučená délka příspěvku je 3–9 stran

·         články nemají předepsanou strukturu, avšak doporučujeme vymezení části úvodní, vlastního sdělení a závěru

·         text má jednoduché řádkování, je zarovnaný doleva a používá se 12bodový font Times New Roman

·         využijte tabulkového editoru MS Word. Používejte jednoduché formátování, žádné barvy ani stínování. Tabulka může být přímo na odpovídajícím místě v textu nebo ji dodejte v samostatném souboru (např. Tab1.doc) a do textu na ni dejte jen odkaz. Tabulky připravené v editoru MS Excel dodávejte v samostatných souborech.

·         Obrázky samostatně v příloze (např. Obr1.tif), aby bylo zachováno jejich plné rozlišení (nekomprimovaný TIF nebo JPG) – 300 dpi u fotografií, 1200 dpi u pérovek. Nevkládejte je přímo do textu. Ilustrační fotografie, mohou zůstat bez popisu. Pokud se jedná o obrázek jasně popsaný v textu článku, uvádí se u článku pouze jeho číslo a v textu je na něj odkaz.

·         Reference jsou umístěny na konci příspěvku v abecedním pořadí a musí být v souladu s ČSN ISO 690. Pro reference nelze použít poznámky pod čarou. Kde je to možné, musí být uvedena URL adresa odkazující na referenci.

ČESKÁ KINANTROPOLOGIE

Plný text příspěvku zaměřené vědecko – výzkumným směrem do recenzovaného časopisu Česká kinantropologie.

Pokyny pro autory:

Manuskript v českém/ slovenském jazyce musí obsahovat

·         název v českém/ slovenském a anglickém jazyku

·         abstrakt (15–20 řádků) s klíčovými slovy v českém/ slovenském a anglickém jazyce,

·         text článku,

·         abecední seznam použité literatury citované v příspěvku.

·         Bibliografické reference musí odpovídat požadavkům časopisu (APA).

·         Times New Roman písmo velikosti 12 a řádkování 1,5.

·         Maximální délka originálního výzkumného textu je 12–15 stran (okolo 5000 slov), review má rozsah 3 strany a informační text 2 strany.

·         Všechny tabulky, grafy a ilustrace musí být uloženy odděleně od textu ve formátu, ve kterém byly vytvořeny. Grafy odevzdávejte v Excelu a ilustrace jako TIF, JPG nebo EPS.

·         Editoři si vyhrazují právo kontrolovat a editovat text.

Pokud se sejde větší počet kvalitních příspěvků, bude vydáno monotématické číslo.